a o a+

WELKOM!

Met trots presenteren wij u het eerste digitale jaarverslag van Beweging 3.0.

Graag willen wij u laten zien waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Met elkaar hebben we veel bereikt.

 

We denken daarbij aan de kleinschalige, zelforganiserende wijkteams in de thuiszorg en de succesvolle invoering van meer cliëntgerichte zorg in woonzorgcentra. Ook zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van kleinschalige woongroepen in onze verpleeghuizen. Verder werd in 2012 begonnen met de nieuwbouw van verpleeghuis Zilverschoon in Nijkerk.

 

De inspanningen om het ziekteverzuim te verlagen zijn succesvol geweest: dat ligt nu onder het landelijk gemiddelde. We hebben geïnvesteerd in leiderschap omdat leidinggevenden sleutelfiguren in de organisatie zijn

 

Op 1 oktober 2012 is Stichting Welzijn Amersfoort onderdeel geworden van Beweging 3.0. De integratie met Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening is vormgegeven en vanaf half mei 2013 gaan zij verder onder de naam WELZIN. Met samenwerkingspartners zijn we begonnen met de ontwikkeling van sociale wijkteams. Daarmee bereiden we ons voor op de overdracht van taken van de landelijke naar de lokale overheid.

 

Om de ouderenzorg in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, zullen de komende jaren ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Er komt veel meer verantwoordelijkheid bij de hulpvrager en mensen in zijn of haar omgeving. De professional komt pas in beeld als mensen er zelf of samen niet meer uitkomen en niet over de middelen beschikken om hulp in te zetten. De belangrijkste vraag is dan ook hoe wij kunnen inspelen op deze veranderingen en welke meerwaarde wij kunnen bieden. ‘Mensen verbinden’ zal daarbij het centrale thema zijn. Hoe kunnen wij optimaal gebruik maken van het informele en formele netwerk rondom de cliënt om zorg en ondersteuning te leveren die bijdragen aan het behoud van zelf- en samenredzaamheid?

 

Na de bestuurswisseling in juli 2012 is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleid 2013-2016: ‘Mensen verbinden’. Onder het motto ’meedenken en meedoen’ zijn medewerkers, cliëntenraden, vrijwilligers en stakeholders hierbij betrokken geweest. Met de keuzes die we maken is de toekomst een mooie en spannende uitdaging.

 

Ook financieel hebben wij een goed jaar achter de rug. Het positieve financiële resultaat over 2012 versterkt onze organisatie, zodat we de veranderingen in de nabije toekomst kunnen opvangen. Met de betrokkenheid en trots van onze medewerkers zetten we de schouders er onder!

 

Drs. M. (Marlijn) Lenselink

Raad van Bestuur